انتخاب سبد پروژهها با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل با رویکرد خاکستری بازهای

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 419

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC15_211

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398

Abstract:

تصمیم گیری چند معیاره یکی از متداول ترین ابزارها در زمینه انتخاب پروژه ها در سطح مدیریت کلان سازمان می باشد. نکته شایان توجه، عدم قطعیت ابهامات موجود در این زمینه است که فرآیند تصمیم گیری را دشوار می سازد. با توجه به پیچیدگی های موجود در این فرآیند تصمیم گیری، در این مقاله از رویکرد خاکستری بازه ای برای بیان اهمیت معیارها از نظر تصمیم گیرندگان استفاده می شود. همچنین از روش شباهت به گزینه ایده آل تقویت شده با رویکرد خاکستری به فرم بازه ای (GTOPSIS برای انتخاب پروژه های مختلف برای به صورت موثرتر کاراتر از حالت قطعی پرداخته می شود. در این رویکرد، عناصر ماتریس تصمیم وزن معیارها به واسطه متغییرهای زبانی با ارایه اعداد خاکستری بیان می شوند از تحلیل رابطه خاکستری GRA) برای تحلیل آنها استفاده می شود.. به همین دلیل، این رویکرد تعامل بهتری را با تصمیم گیرنده نسبت به روش شباهت به گزینه ایده آل کلاسیک برقرار می کند مشکلات ناشی از آن را کاهش میدهد.

Keywords:

تصمیم گیری چند معیاره , شباهت به گزینه ایده آل خاکستری , اعداد خاکستری بازه ای , عدم قطعیت , مساله انتخاب سبد پروژه

Authors

الهام عزیزیان

دانشگاه خوارزمی (دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی، تهران)

علی گودرزی

شرکت ملی نفت ایران (کارشناسی ارشد، اداره نظارت بر صادرات مبادلات مواد نفتی ایران شرکت ملی نفت ایران، تهران)

حامد داوری اردکانی

دانشگاه خوارزمی (استادیار مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی، گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی تهران)