ارایه مدل روابط علی کارکردهای اجتماعی وقف در بهبود رفاه اجتماعی با استفاده ازتکنیک دیمتل

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 425

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF01_206

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1398

Abstract:

در عرصه توسعه و رفاه اجتماعی مطالعه ارزشها، واقعیتها و تاریخ جامعه ضروری است، زیرا با شناخت مقوله های موجود در هر جامعه، نیازها و ضروریات آن مشخص و تعیین می گردد. در این بین یکی از پتانسیلهای مهم و برخاسته از فرهنگ اسلامی ایرانی در جامعه ما، اعمال خیرخواهانهی حمایتی مانند وقف است. بر مبنای مطالعات و پژوهشها و مشاهدات محقق، برخی از کارکردهای اجتماعی وقف شامل موارد زیر می شود: تامین و بهبود سرمایه انسانی، تولید کالاها و خدمات عمومی، توسعهی فرهنگی، امنیت، خلق فضاهای شهری، عدالت، مسئولیت اجتماعی و توسعه ارزش های الهی و معنوی. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل معیارهای اجتماعی وقف با استفاده از تکنیک دیمتل است. در این مطالعه از شیوه کتابخانه ای، اسنادی و نیز روش دلفی که در پژوهش حاضر از نظرات 5 نفر از نخبگان و صاحب نظران در حوزه جامعه شناسی و علوم اجتماعی استفاده شده و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد . با استفاده از تکنیک تصمیم گیری DEMATEL ، از بین هشت معیار معرفی شده برای بهبود رفاه اجتماعی، امنیت، عدالت و توسعه فرهنگی حداکثر اثرگزاری را بروی سایر عناصر و از اهمیت بیشتری نسبت به سایر معیارها برخوردار هستند. معیار امنیت و عدالت بیشترین تاثیر را در کل سیستم و معیارهای تولید کالا و خدمات عمومی و خلق فضاهای شهری عناصر نفوذپذیر در سیستم راتشکیل می دهند.

Authors

ابراهیم مساوات

استاد مدعو گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز،ایران

پیام فرهادی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی زند، شیراز،ایران

اسماعیل باباامیری

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی )تحقیق در عملیات(، موسسه آموزش عالی زند، شیراز،ایران

اردلان فیلی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز،ایران