اثر تغییر اقلیم بر بیلان آبی منطقه زاگرس با استفاده از مدل های SWAT و LARS-WG (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 629

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NRSTZAGROS02_107

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1398

Abstract:

افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر و افزایش دمای ناشی از آن، سبب برهم خوردن تعادل سیستم اقلیمی کره ی زمین شده و تغییرات اقلیمی گسترده ای را در اغلب نواحی کره ی زمین به وجود آورده است. در این پژوهش، ابتدا مدل SWAT برای حوزه جامیشان واسنجی شد. سپس مقادیر دما و بارش برای دوره ی آتی براساس سناریو تغییر اقلیم با خروجی های مدل چرخش عمومی جو HadCM3 برای سه سناریو A1B, B1, A2 با استفاده از مدل LARS-WG ریز مقیاس شدند. آن گاه به منظور شبیه سازی رواناب حوضه، داده ها به مدل SWAT معرفی شد. در نهایت نتایج، کارایی مدل LARS-WG دربرآورد باران و دما را تایید کرد. همچنین نتایج نشان داد رواناب در دوره ی آماری 2015 و دوره ی آماری 2026 نسبت به بدوره مشاهداتی در هر سناریو A1B, A2 و B1 به ترتیب به میزان متوسط 6، 7 و 6 درصد افزایش پیدا کرده و این موضوع، نشان دهنده تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب در دوره ی آینده ی 2016 تا 2026 می باشد. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمدهف اتخاذ سیاست های برنامه ریزی به منظور سازگاری با تغییر اقلیم برای حوضه ی آبخیز جامیشان ضرورت دارد.

Authors

سارا پرویزی

کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

علی طالبی

استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

مریم صادقی

کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد