اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT بردلزدگی و تعهد زناشویی زنان متاهل

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 502

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RCPC-7-2_004

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1398

Abstract:

هدف: بررسی اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دلزدگی زناشویی و تعهد زناشویی در زنان متاهل. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه زنان متاهل شهرستان صفاشهر با حداقل یکسال و حداکثر 15 سال تجربه ازدواج بودند که 50 نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارش شیدندرهر گروه شامل 25 آزمودنی. پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز و تعهد زناشویی آدامز و جونز، و نیز هشت جلسه آموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد ابزارهای گردآوری اطلاعات در این مطالعه بودند.یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها توسط آزمون آماری تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر دلزدگی و تعهد زناشویی زنان متاهل در سطح p<0/01 تاثیر معنادار داشته است. همچنین مشخص گردید که آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد؛ بر بهبود میزان تعهد اخلاقی، شخصی و ساختاری زنان متاهل شهرستان صفاشهر نیز در سطح p<0/01 تاثیر معنادار داشته است.

Keywords:

رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد , دلزدگی زناشویی , تعهدزناشویی

Authors

رقیه عمیدی سیمکانی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه هرمزگان،

سمانه نجارپوریان

استادیارگروه مشاوره و روانشناسی، هسته پژوهشی ع وم تربیتی و رفتاری، دانشگاه هرمزگان

سید عبدالوهاب سماوی

استادیار گروه مشاوره و روانشناسی، هسته پژوهشی ع وم تربیتی و رفتاری، دانشگاه هرمزگان