مداخلات غیرحرفه ای درصحنه حوادث ترافیکی ایران: یافته های مداخله مقطعی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 412

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RBTACS09_005

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

مقدمه: مرگ ومیر و عوارض ناشی از حوادث ترافیکی، یکی از مشکلات اصلی بهداشت عمومی در سطح جهان بالاخص در کشورها با درآمد کم و متوسط همچون ایران محسوب میگردد. یکی از عوامل اثرگذار بر امدادرسانی حوادث ترافیک جادهای ، تجمع ومداخله مردم در صحنه حادثه است.روش: این مطالعه توصیفی-مقطعی و با استفاده از چک لیست انجام شد . جمع آوری اطلاعات توسط کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در سه استان تهران، اصفهان و چهارمحال در مدت 4 ماه انجام شد. پس از جمع آوری چک لیستها از روشهای آمار توصیفی و همچنین آزمونهای آماری کایدو1، آزمون همبستگی پیرسون2، آزمون لجستیک رگرسیون3 و با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 22 داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.نتایج: پس از گذشت دوره زمانی چهارماهه، تعداد 280 چکلیست تکمیل گردید. پس از تحلیل دادهای مشخص شد بین تجمع مردم و تعداد مصدوم و فوتی در هر حادثه رابطه معناداری وجود داشت p < 0/001) و .( 2 = 5/96 همچنین بین تجمع مردم درصحنه حادثه، انجام مداخله قبل از رسیدن کارکنان اورژانس و تعداد مصدوم رابطه معناداری وجود داشت .(p <0/05) بین تعداد مصدومان حادثه ترافیک جاده ای و تعداد افراد تجمع کننده درصحنه حادثه رابطه معناداری وجود دارد p < 0/001) و r)= 0/65 و بین تعداد فوتی حوادث و تعداد افراد تجمع در محل حادثه رابطه معناداری وجود دارد p <0/05) و .r)= 0/069نتیجه گیری: در اکثر حوادث ترافیکی مردم در صحنه حادثه حضور خواهند داشت. لازم است آگاهی مردم در مورد عوارض حضورو مداخله غیرآگاهانه افزایش یابد و مردم به این درک برسند که در زمان امدادرسانی سازمان های امدادی عدم حضور و تجمعشان در محل حادثه، اقدامی تسهیل گر در امدادرسانی و کمک به آسیب دیدگان خواهد بود.