روز جهانی برنامه نویستقویم علمی ایران

روز جهانی برنامه نویس

روز برنامه نویس در 256مین روز هر سال جشن گرفته می شود. عدد 256 انتخاب شده است زیرا تعداد مقادیر متمایزی است که می تواند با بایت نشان داده شود ، مقداری که برای برنامه نویسان کاملاً شناخته شده است.

The Day of the Programmer is an international professional day that is celebrated on the 256th day of each year. It is officially recognized in Russia. The number 256 was chosen because it is the number of distinct values that can be represented with a byte, a value well known to programmers.