Senior Defense: استفاده از تجزیه و تحلیل تجاری به منظور دیجیتالی سازی فرآیند بودجه بندی سازمان (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی سایپا)


Subjects Covered: Management

Holders: موسسه آموزش عالی مهرالبرز

دانشجو : خانم آیه آشفته یزدی استاد راهنما: جناب آقای دکتر افتخاری مشاور : جناب آقای دکتر رضوانی داور جناب آقای دکتر عباس زاده

create: 14 October 2022 - view 69