فصلنامه پژوهش های سایبر الکترونیک

Cyber ​​electronic research

فصلنامه پژوهش های سایبر الکترونیک توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام منتشر می شود.

حوزه های پذیرش مقالات:

حفاظت از زیرساخت ها و داده ها در مقابل حملات سایبری

هوش مصنوعی و فناوری های نوین سایبری و الکترونیکی

مهندسی دفاعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

تهدیدات نوپدید سایبری و الکترونیکی

مخابرات دفاعی و ارتباطات سیار