اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران (14 عضو)

رضا بارگاهی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات
سید محمد تقی رئیس السادات دکتری جغرافیای سیاسی
احد محمدی دانش آموختۀ دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
دکتر نسیم محمدی کاکرودی دکترای جغرافیای سیاسی
کرامت رنجبر دستنایی دانش آموخته جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
مهرداد قهرمانی دکتری تخصصی جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک
دکتر مهرداد قهرمانی دکتری تخصصی ژئوپلتیک و جغرافیای سیاسی و استاد دانشگاه
مریم نوری کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای
مصطفی حسنیان کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران
شهریار عباسی دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی
محمدعلی کیانی University of Tehran
عاطفه امیری
زهرا طیبی سودکلایی
هادی ویسی دانشیار

اگر شما هم عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.