کنگره بین المللی سرطان پستان

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 1688 مقالهکل صفحات: 2008درصد اصل مقالات: 0%کل استنادات: 1کل دریافت مقالات: 0کل نمایش مقالات: 549069متوسط استناد مقاله: 0.06کل نویسندگان: 4873
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از کنگره بین المللی سرطان پستان روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان

روز برگزاری: 2 اسفند 1391استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397مجموعه مقالات هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
پژوهشگران ارائه کننده: 895
تعداد کل مقالات: 329
تعداد کل صفحات: 335
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 125483
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0

نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

روز برگزاری: 7 اسفند 1392استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397مجموعه مقالات نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
پژوهشگران ارائه کننده: 829
تعداد کل مقالات: 296
تعداد کل صفحات: 335
تعداد مقاله کامل: 1
تعداد نمایش مقالات: 108302
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 1

دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

روز برگزاری: 6 اسفند 1393استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397مجموعه مقالات دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
پژوهشگران ارائه کننده: 650
تعداد کل مقالات: 217
تعداد کل صفحات: 248
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 65274
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0

یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

روز برگزاری: 5 اسفند 1394استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397مجموعه مقالات یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
پژوهشگران ارائه کننده: 742
تعداد کل مقالات: 264
تعداد کل صفحات: 450
تعداد مقاله کامل: 1
تعداد نمایش مقالات: 80000
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0

دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

روز برگزاری: 4 اسفند 1395استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
پژوهشگران ارائه کننده: 619
تعداد کل مقالات: 216
تعداد کل صفحات: 216
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 63543
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0

سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

روز برگزاری: 25 بهمن 1396استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی جامعه علمی جراحان ایران تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
پژوهشگران ارائه کننده: 600
تعداد کل مقالات: 196
تعداد کل صفحات: 241
تعداد مقاله کامل: 2
تعداد نمایش مقالات: 63109
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0

چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

روز برگزاری: 1 اسفند 1397استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تاریخ نمایه سازی: 21 مرداد 1398مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
پژوهشگران ارائه کننده: 423
تعداد کل مقالات: 129
تعداد کل صفحات: 142
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 41999
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0

پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

روز برگزاری: 4 اسفند 1400استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
پژوهشگران ارائه کننده: 115
تعداد کل مقالات: 41
تعداد کل صفحات: 41
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 1359
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0