اعضای انجمن مهندسی گاز ایران (16 عضو)

مصیب حسین زاده کارشناس ارشد
ایمان باقرپور دکتری مهندسی مواد/ مواد پیشرفته دانشگاه شیراز
میثم نجفی ارشادی دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی
سیامند سلیمی بانه دانشجو دکتری مهندسی نفت
شبنم مجدی تقی دیزج دانشجو کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدحسین علیزاده رکن آبادی دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین قاسمی کارشناسی مهندسی نفت
زینب اورک کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی آرشیان دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی
سید امیر محمد هاشمی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
سالار رادمان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی صنعتی سهند
حمیدرضا ازلی ملکی
کیومرث طاهری
علی خانجانی رفیع
امیرحسین برآورده
ایرج خلیلی دوست کارشناسی ارشد اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گاز دانشگاه صنعت نفت/کارشناسی مهندسی مکانیک و کارشناسی حقوق

اگر شما هم عضو انجمن مهندسی گاز ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.