Speech: اولین رویداد ملی ایده های نوآورانه در علوم باغبانی

اولین رویداد ملی ایده های نوآورانه در علوم باغبانی روز یکشنبه، 8 اسفند، 1400 توسط مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی لرستان و دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی در شهر خرم آباد استان لرستان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Agricultural Science

برگزار کننده: مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی لرستان, دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی, مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی
درج در سایت: 18 آبان 1400 - تعداد مشاهده 760 بار