Senior Defense: بررسی الگوی فعالیت عضلات و هم انقباضی عضلات اندام تحتانی در افراد دچار درد پاتلو فمورال حین راه رفتن

Evaluation of the pattern of muscle activity and co-contraction of lower limb muscles in patients with patellofemoral pain during walking

بررسی الگوی فعالیت عضلات و هم انقباضی عضلات اندام تحتانی در افراد دچار درد پاتلو فمورال حین راه رفتن روز چهارشنبه، 18 اسفند، 1400 لغایت سه شنبه، 17 اسفند، 1400 توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Physical Therapy

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

سندرم درد کشککی رانی یاهمان سندرم دردپاتلو فمورال با احساس درد در کشکک یا پیرامون آن، در نتیجه تغییرات بیومکانیکی و فیزیکی ,وساختاری مفصل کشککی رانی شناخته می‌شود.که درصد زیادی از مردم در مراحلی از زندگی خود از این مشکل رنج می‌برند؛ علت‌های گوناگونی برای این سندرم چند عاملی نام برده شده است که در ادامه پژوهش حاضر در مورد این علل به طور مفصل توضیح خواهیم داد .مطالعه حاضر از نوع نیمه‌تجربی است جامعه آماری این تحقیق را ۲۰ نفر از مردان ۲۰ تا ۳۰‌ساله مبتلا به سندرم درد کشککی رانی تشکیل داد ندکه به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند. معیارهای ورود افراد: وجود درد زانو در حین راه رفتن ، هنگام زانو‌زدن و نشستن با زانوی خم به مدت طولانی، نداشتن سابقه جراحی، ضربه و بیماری‌های عصبی، عضلانی، اسکلتی در اندام تحتانی و مثبت‌بودن آزمون‌های اپری‌هنشن پاتلا و کلارک بود. سیگنال‌های الکترومایوگرافی در این تحقیق در حین تکلیف راه رفتن ثبت شدند. متغیر الکترومایوگرافی شامل میزان فعالیت الکترومایوگرفی، هم انقباضی جهت د ار، هم انقباضی عمومی و فرکانس عضلات حین انجام تکلیف راه رفتن(تکلیف راه رفتن شامل راه رفتن از یک سمت و امدن از سمت مقابل بود) قبل از انجام تکلیف از آزمودنی خواسته شدکه قدم اول را با پای تحت آزمون (پای مبتلا به درد که الکترودها به آن وصل بودند) بردارد. هر آزمودنی قبل از انجام آزمون اصلی حداقل پنج‌ بار این تکلیف را تمرین میکرد تا بتواند با سرعت کنترل‌شده و با توالی خواسته‌ شده آزمون را انجام دهد. در انتها هر آزمودنی تکلیف پله را پنج ‌بار انجام داد و فعالیت الکتریکی عضله‌های اطراف زانو در حین این پنج تکرار ثبت شدند جهت انجام تجزیه و تحلیل آماری در آغاز برای بررسی توزیع طبیعی داده‌ها از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد و جهت مقایسه میانگین داده های بین دو گروه از آزمون تی وابسته استفاده شد واژه های کلیدی:سندرم درد پاتلا فمورال،الکترومایوگرافی،هم انقباضی عضلات.

معرفی سخنرانان: مهشاد غلامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آسیب شناسی ورزشی

درج در سایت: 17 اسفند 1400 - تعداد مشاهده 505 بار