مجازات های مالی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران منبع درآمد یا تنبیه متخلف؟

19 اردیبهشت 1403 - خواندن 5 دقیقه - 185 بازدید

هوالقاضی

مجازات های مالی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران منبع درآمد یا تنبیه متخلف؟

مقدمه:

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران نقش حیاتی در حفظ انضباط و صداقت در فضای فوتبال ایران دارد. یکی از ابزارهای اصلی در اختیار این کمیته برای اجرای قوانین و مقررات، تحمیل مجازات های مالی بر روی باشگاه ها، بازیکنان، مربیان و سایر ذینفعانی است که در نقض کدهای انضباطی دست دارند.مجازات هایی که در گوش اذهان مردم ایران سنگین جلوه نموده است و این باور را ایجاد کرده است که کمتر کسی توانایی پرداخت آن را دارد. این یادداشت با هدف بررسی مختصر انواع و میزان مجازات های مالی تحمیل شده توسط کمیته انضباطی، به بررسی اهمیت آن ها در ترویج بازی منصفانه و اخلاقیات ورزشی می پردازد.و نیم نگاهی به حداقل ها و حداکثرها در این موضوع خواهیم نمود.

انواع مجازات های مالی:

1. جریمه نقدی:

شایع ترین شکل مجازات مالی توسط کمیته انضباطی، جریمه پولی است. میزان جریمه ممکن است بسته به شدت تخلف و توان مالی طرف متخلف متفاوت باشد. باشگاه ها، بازیکنان و مقاماتی که متهم به تخلفاتی نظیر رفتار خشونت آمیز، رفتار ناپسند یا رفتار غیر ورزشی هستند ممکن است مورد جریمه قرار گیرند.بند یک ماده 31 مقررات انضباطی فوتبال ایران در این خصوص توضیح میدهد:

((جریمه نقدی وجهی است که از سوی رکن قضایی به عنوان مجازات شخص متخلف بر اساس پول رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود.))

2. خسارت:

در مواردی که اقدامات یک باشگاه یا فرد منجر به از دست رفتن خسارت های مالی یا معنوی برای طرف های دیگر می شود، کمیته انضباطی ممکن است اقدام به تحمیل خسارت کند. این ممکن است شامل جبران خسارت های به وجود آمده برای مالکانی که از هزینه های پزشکی برای افراد صدمه دیده یا جبران خسارت های مالی ناشی از اختلالات در بازی باشد.

3. هزینه ها:

کمیته انضباطی ممکن است از طرف متخلف خواسته هایی مانند پوشش هزینه های مرتبط با روند انضباطی را داشته باشد که شامل هزینه های حقوقی، هزینه های اداری و سایر هزینه های مرتبط باشد. این برای جلوگیری از تقاضای بی مورد امتیازها و اطمینان از اینکه بار مالی مربوط به اقدامات انضباطی بر عهده طرف متخلف قرار می گیرد.

ماده 27 مقررات انضباطی با عنوان هزینه دادرسی در ابتدا توضیح میدهد:

1-در پرونده هایی که شاکی یا خواهان خصوصی ندارند و بخشهای مختلف فدراسیون و یا رکن قضایی بر اساس تکلیف قانونی خود پیگیری میکنند نیازی به تادیه هزینه دادرسی نیست و فدراسیون فوتبال از پرداخت هزینه دادرسی معاف .است در صورتیکه شخص مورد تعقیب محکوم شده و تجدید نظر خواهی ،نماید مکلف به تادیه هزینه دادرسی مرحله تجدید نظرخواهی میباشد.

.2-هزینه دادرسی پرونده هایی که شاکی یا خواهان آنها شخص یا مرجعی غیر از فدراسیون فوتبال باشد پرداخت هزینه دادرسی بر عهده شاکی یا خواهان میباشد.

3-میزان هزینه دادرسی رکن قضایی فدراسیون فوتبال سالی یک مرتبه توسط هیات رئیسه فدراسیون

تعیین و ابلاغ میشود.

4-هزینه دادرسی توسط شاکی یا خواهان و محکوم له به حساب فدراسیون فوتبال واریز و اصل فیش بانکی تقدیم رکن قضایی رسیدگی کننده میشود تا در پرونده نگهداری شود.

5-در صورت ناقص بودن پرونده از حیث عدم پرداخت هزینه های دادرسی و سایر هزینه های مرتبط از قبیل هزینه کارشناسی مراتب به شاکی ابلاغ تا ظرف مدت یک هفته بعد از ابلاغ نسبت به واریز هزینه دادرسی و رفع نقص اقدام نماید در غیر این صورت قرار رد دعوی وی صادر خواهد شد. قرار مذکور ظرف مدت یک هفته بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است.

میزان مجازات های مالی:

میزان مجازات های مالی تحمیل شده توسط کمیته انضباطی بستگی به عوامل مختلفی از جمله ماهیت و شدت تخلف، تکرار تخلف و میزان منابع مالی طرف متخلف دارد. در کل، کمیته سعی می کند تا اطمینان حاصل کند که مجازات های مالی متناسب با تخلفات باشد اما در مقررات انضباطی حداقل ها و حداکثرهایی در نظر گرفته شده است.بندهای 2 . 3 و 5 ماده 31 مقررات انضباطی در این خصوص بیان میکند:

-در مورد اشخاص حقیقی میزان جرایم نقدی نباید از پنجاه میلیون ریال کمتر یا بیشتر از پانصد ریال باشد.

-در مورد اشخاص حقوقی میزان جرایم نقدی نباید از یکصد میلیون ریال کمتر یا بیشتر از یک میلیارد ریال باشد.

-در لیگ یک و پایین تر و همچنین در مورد مسابقات رده های سنی نونهالان ،نوجوانان جوانان و امیدها، حداقل و حداکثر جرایم نقدی تا پنجاه درصد میزان مندرج در این مقررات کاهش می یابد. مفاد این بند در خصوص جرایم نقدی منظور شده برای رده های سنی نونهالان ،نوجوانان، جوانان و امیدها در کل این مقررات قابل تسری میباشد.

در تصویر زیر میزان مجازات های مالی اشخاص فوتبال در بیست روز اخیر را مشاهده میکنید:
مصطفی لطفی / وکیل دادگستری / پژوهشگر حقوق ورزشی

حقوق فوتبالحقوق ورزشیوکیل ورزشیمقررات انضباطی