آقای دکتر Latif Emami

Dr. Latif Emami

استادیار/مدیر گروه مدیریت بازرگانی

Researcher ID: (100651)

2
4
3
1
4
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • انجمن علمی بازاریابی ایران - رییس شعبه استان ایلام انجمن علمی بازاریابی ایران -رییس شعبه ایلام

Journal Papers

Teaching Experience

  • استادیار دانشگاه باختر

Education

جوایز و افتخارات

  • پروانه تایید صلاحیت علمی بشماره 020-99 مورخ 99/5/1 از انجمن علمی بازاریابی ایران در حوزه آموزش بازاریابی (1399)

Workshops

  • عضو کمیته علمی - اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی - سازمان مدیریت صنعتی - تهران (1400)
  • عضو کمیته علمی -کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال بانکی - انجمن علمی بازاریابی ایران -- تهران (1400)
  • عضو کمیته علمی - اولین کنفرانس بین المللی مدیریت گردشگری و تکنولوژی - گروه مدیریت مدبر - مالزی (1399)
  • عضو کمیته علمی - همایش بازاریابی نوین - انجمن علمی با ارزیابی ایران - تهران (1399)