آقای mahmoud ahmadi sharif

mahmoud ahmadi sharif

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (116038)

8
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers