آقای Shahram Moradi

Shahram Moradi

Researcher ID: (118562)

32
4
1
1
2
3

ISI Papers

  •  Review of ACCC composite conductor in 20 Kv overhead line distribution network The 3rd Cired Regional Conference - 2015 Tehran, Iran
  •  Impact of time of use tariff on distribution transformer lifetime -The 23 rd international conference CIRED-15 to 18 jun 2015- LYON FRANCE
  •  Globalization and Its Impact on Development Prospects and Plans of Iran-Journal of Basic and Applied Scientific Research-oct- 2012, Text Road Publication.

Conference Papers

Books

  • کتاب ایمنی برق در سیستم های فشار ضعیف (فدک ایساتیس-تهران) - 1395 - Persian

Education

Other

  • عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد تهران دی ماه ۱۴۰۰ - پژوهشگاه نیرو
  • عضو کمیته داوران سومین کنفرانس بهره برداری و دیسپاچینگ- تبریز 27-28 مهرماه 1393
  • عضو کمیته داوران بیستمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع برق- زاهدان اردیبهشت 1394
  • عضو کمیته داوران پنجمین کنفرانس بهره برداری و دیسپاچینگ- اردبیل 27-28 مهرماه 1393
  • داور طرح های گروه برق و قدرت مرکز رشد پارک علم و فناوری گیلان