Gilan

163کنفرانس22ژورنال
32,079سند علمی
47مرکز علمی
18نشست731پژوهشگر
New papers
معرفی گونه هایی از خانواده گندمیان (Poaceae) به منظور حفاظت خاک محدوده آب بندان های جنوب شهرستان لنگرودبررسی انسان گونه انگاری خدا در آثار سنایی و عطار از دیدگاه استعاره شناختی و عرفانیGrowth and biochemicals assessment of some landscape turfgrasses under Cd toxicity through bio-inoculation systemEffect of peppermint and rose extracts on vase life of cut Alstroemeria Bali’ flowersتاثیر آموزش مهارت های اجتماعی با روش قصه گویی بر رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانش آموزان پرخاشگررابطه بین حمایت اجتماعی و سبک های دلبستگی با بهزیستی روان شناختی دانشجویانA novel Hybrid Machine learning approach (CNN-SVM) for COVID- ۱۹ diagnosis in CT imagesنوآوری در سینمای سیاسی _ اجتماعی دهه هفتادایران با تمرکز بر سینمای عباس کیارستمیبررسی نسبت توسعه اقتصادی با هنر و فرهنگ نوآوری در بازنمایی جامعه در سینمای مدرن دهه هفتاد ایرانخوانش معماری فنلاند درگذر از سنت و مدرنیسمارائه راه حل های گسترش مسئولیت پذیری دانش آموزانتوسعه مهارت های حل مساله با بهره گیری از رویکرد آموزش پروژه محوربراورد ارزش تفرجی پارک محتشم رشت(تری کلوزان و آثار آن در محیط زیست )ارزیابی روشهای اندازه گیری فسفر در خاکهای کشاورزیبررسی pH و ویژگیهای زیستی دو خاک اسیدی پس از افزودن بیوچار
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings