آقای دکتر Mahmoud Kamarei

Dr. Mahmoud Kamarei

استاددانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران - رییس دانشکده علوم و فنون نوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176354)

17
3
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers