آقای Sami Sajadi Far

Sami Sajadi Far

استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور ایلام

Researcher ID: (177222)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور