آقای Abdolreza Panahi

Abdolreza Panahi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178433)

22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers