آقای Mohsen Pirmohammadi

Mohsen Pirmohammadi

هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس

Researcher ID: (179231)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور