آقای Shahin Pakroh

Shahin Pakroh

معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

Researcher ID: (179518)

1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران