آقای Kambiz Hasan Zadeh

Kambiz Hasan Zadeh

دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

Researcher ID: (180072)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers