آقای Seyed Mohamad Ali Taghavi

Seyed Mohamad Ali Taghavi

استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد

Researcher ID: (180401)

1
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران