پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

Iranian Journal of International Politics

پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل آماده دریافت مقاله های استادان، پژوهش‌گران و متخصصان حوزه روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است. با اخذ مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این دوفصلنامه توسط دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن ایرانی روابط بین‌الملل در حال چاپ می باشد. از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود مقاله خود را با رعایت آئین نامه نگارش مقاله، به صورت الکترونیکی به نشانی jipr@um.ac.ir ارسال نمایند.

زمینه های تخصصی نشریه عبارت است از:
۱. سیاست بین الملل
۲. سیاست خارجی
۳. روابط خارجی ایران
۴. اقتصاد سیاسی بین الملل
۵. تاریخ روابط بین الملل
۶. حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی
۷. امنیت بین الملل و مسایل نظامی/ استراتژیک
۸. مسایل سیاسی کشورهای جهان اسلام
۹. جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک
۱۰. مطالعات منطقه ای