آقای Mohammad Owliya

Mohammad Owliya

Deputy Managing Director, Tuga Co.

Researcher ID: (180438)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.