آقای Seyedebrahim Afjeii

Seyedebrahim Afjeii

استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180789)

47
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers