آقای Shahram Delfani

Shahram Delfani

رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181729)

37
6
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers

Researchs