آقای Amin Safari

Amin Safari

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183372)

36
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers