آقای Mohammad Hajaghazade

Mohammad Hajaghazade

گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

Researcher ID: (183774)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور