Urmia

46کنفرانس9ژورنال
26,914سند علمی
14مرکز علمی
10نشست420پژوهشگر
شهرداری ارومیه

شهرداری ارومیه در رتبه 12 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 115 مقاله برای شهرداری ارومیه منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری ارومیه در تهیه و انتشار 195 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی
Meetings