آقای دکتر Farbod Razzazi

Dr. Farbod Razzazi

Department of Electrical and Computer Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185567)

16
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers