آقای دکتر Mohamadmahdi Feyzabadi

Dr. Mohamadmahdi Feyzabadi

رئیس انجمن میکروب شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185777)

5
7
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers