آقای دکتر Kamal Mohamedpour

Dr. Kamal Mohamedpour

استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186162)

16
12
50

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

 •  "Direct data domain (D<sup>3</sup>) approach for space-time adaptive processing in colocated MIMO radar", IEEE, (2013), Vol , No :
 •  "Comparison of the research units of ICT using MAUT via MBSC", IEEE, (2008), Vol , No :
 •  "A hybrid motion and appearance prediction model for robust visual object tracking", Elsevier BV, (2012), Vol 33, No 16: 2192-2197
 •  "Stochastic Modeling of Hello Flooding in Slotted CSMA/CA Wireless Sensor Networks", Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), (2011), Vol 6, No 4: 1185-1199
 •  ELSE: A New Framework for Designing Linear-Phase FIR Filters Based on LSE Int. Journal MEDJEC Vol. 2, No.1, Jan. 2006, UK
 •  Space-Time-Frequency coded for Multi-band-OFDM based on IEEE 802.153a WPANs Int. J. of Comm, Network and System Sciences
 •  تشخيص مدولاسيون فاصله تکرار پالسهای راداری مجله انجمن مهندسين برق و الکترونيک (IAEEE) سال 6, شماره 2 پائيز و زمستان 1388
 •  ارائه الگوريتمی جهت بررسی اثرات مانور جسم پرنده در بهره فرستنده تله متری فضائی مقاله محرمانه دارای طبقه بندی 329/47/19 30/8/1388
 •  طراحی و شبيه سازی لينک راديوئی تله متری فضائی برای يک جسم پرنده با مانور سريع فصلنامه علوم و فناوری فضائی (JSST) جلد 2, شماره 3 بهار 1388
 •  Calculation of Communication Angels between an Air Vehicle and Receiver Antenna in Aeronautical Telemetry IET Microwave, Antennas & Propagation , Vol.4, Issue 12, Dec. 2010
 •  Power Allocation in MIMO-OFDM based Cognitive Radio Networks IET Com., Vol.5, Issue 9, 2011
 •  Switch and Stay Partial Relay Selection over Rayleigh Fading Channels IET Com., Vol.5, Issue 3, 2011
 •  Efficient power Loading in MIMO-OFDM based Cognitive Radio Networks Int. J. of Comm, Network and System Sciences, Vol.3, No.1, Feb. 2011
 •  ارائه روشی با استفاده از کد الموتی برای بهبود لینک رادیوئی تله متری فضائی فصلنامه علوم و فناوری فضائی (JSST) جلد 3 , شماره 3و4, زمستان 1389
 •  Stochastic Modeling of Hello Flooding in Slotted CSMA/CA Wireless Sensor Networks Transactions on Information Forensics & Security IEEE-IFS doi: 10.1109/TIFS.2011
 •  Weighted Sum Throughput Maximation for Downlink Multi-cell OFDMA Systems IET-Communication , Vol.6, Iss.6, 2012
 •  Joint Subcarrier & Power Allocation for Downlink Cellular OFDMA Systems by Intercellular Interference Limitation Telecomm. Systems, Springer Journal, Vol.53,No.2June 2013
 •  A Hybrid Motion and Appearance Prediction Model for Robust Visual Object Tracking Pattern Recognition Letters ,No.33,pp. 2192-2197, July 2012
 •  Decision Feedback Channel Estimation for Alamouti Coded OFDM Systems Int. journal IJICT, Vol.4, Iss.3, June 2012
 •  Sum Capacity Maximaion for MIMO-OFDMA based Cognitive Radio Networks Physical Communication, doi:10.1016/ , g.Phycom., 2012
 •  PRl Modulation Type Recognition Using Level Clustering and Autocorrelation American J. of Signal Processing, Vol.2, No.5, pp83-91 2012
 •  Space Time Adaptive Processing for Phased-MIMO Radar in the Non-homogeneous Clutter Environment, IET Radar, Sonar and Navigation, doi: 2013, 10.1049/iet-rsn,
 •  MIMO Space Time Adaptive Processing with Uncertainty in the Knowledge of Target Parameters , 2014 J. of Remote Sensing
 •  Cooperative Resource Allocation Algorithms in Cellular OFDMA Systems Systems for Target SINR Provision IET-COM, Vol.8, No.9, 2014
 •  آشکارسازی هداف متحرک در رادار چند ورودی-چند خروجی هواپايه با استفاده از آشکارساز زیرفضای تعمیم یافته نشریه مهندسی برق و کامپیوتر, جهاد دانشگاهی, 17 اسفندماه 1392
 •  آشکارسازی اهداف متحرک در رادار آرایه فازی چند ورودی-چند خروجی پخش شده هواپايه با استفاده از زیرفضای تعمیم یافته مجله علمی پژوهشی رادار, سال 2 شماره1 ص.51-59 بهار 1393
 •  افزایش امنیت در ارتباطات شبکه‌های مخابرات سلولی با به‌کارگیری تکنیک همراستاسازی تداخل پدافند الکترونیکی و سایبری, تابستان 1394, سال3, شماره2
 •  Weighted Sum Throughput Maximation for Cooperative Relay-Aided Multi-cell OFDMA Cellular Networks Considering Partial Fairness, IET-COM , Feb. 2016
 •  تخمین کور انحراف فرکانسی با استفاده از الگوریتم های وفقی در سیستم های OFDM ناهمدوس پدافند الکترونیکی و سایبری, زمستان 1394, سال3, شماره4
 •  Clipping Noise Estimation in OFDM System: A Greedy-Based Approach AEU, Vol80, pp36-42, Oct 2017
 •  Spatial Interference Alignment in Relay-Assisted Multi-Cell Multi-User Networks IJICTR, Vol.8, No.4 Autumn,2016
 •  فرم بسته تعیین موقعیت اهداف هوائی در طرحی جدید با مسئله مقید هندسی بر مبنای اندازه گیریهای جهت یابی دانش و فناوری هوافضا, سال هفتم، شمارة اول, بهار و تابستان 1397
 •  Hybrid Preprocessing Aided Spatial Modulation in Multi-user Massive MIMO Systems IET Comm.vol. 12, no. 15, Sep. 2018
 •  مکانیابی غیر فعال منبع با استفاده از اندازه گیری توام TDoA, GRoA, AoA نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران, بهار99
 •  Receive Spatial Modulation in Correlated Massive MIMO with Partial CSI IEEE-T-SP, Vol.67, Issue 5 Mar.1, 2019
 •  Compressed Channel Estimation for FDD Massive MIMO Systems without Prior Knowledge on Sparse Channel Model' IET-COM, DOI:10.1049/iet-com.2018.5134
 •  An Efficient Resource Allocation based on Vertex Coloring to mitigate Interference among coexisting WBANs Computer Networks, Vol.151, Mar.14 DOI:10.1016/j.comnet.2019.01.014
 •  Compressed Downlink Channel Acquisition Based on Burst Support Information for FDD Massive MIMO Systems IET-Elec. let, DOI:10.1049/iet2018.8114
 •  A Burst-Form CSI Estimation Approach for FDD Massive MIMO Systems Sig. Processing, DOI:10.1016/j.sigpro.2019.04.002,Vol 162,Sep’19
 •  Large-System Mutual Information Analysis of Receive Spatial Modulation in Correlated Multi-Cell Massive MIMO Networks IEEE-T-COM, DOI:10.1109/TCOM.2019.2924213
 •  A Distributed Algorithm for Vertex Coloring Problems and Resource Allocation IET Networks, 16 Aug. 2019
 •  Channel estimation for FDD multi-user massive MIMO systems: a greedy approach based on user clustering IET-sig. proc., Aug27, 2019 DOI:10.1049/iet-spr.2018.5577
 •  QAM and PSK modulation performance analysis over narrow band HF channel ENERGY SOURCES, PART A, DOI:10.1080/15567036.2019.1649329
 •  Effects of the Sensors Arrangement on the Efficiency of Multi-Transmitter and Multi-Receiver Passive Radar Journal of Scientific & Industrial Research, Vol. 79, Oct. 2020, pp. 883-889
 •  Efficiency of Target Location Scenarios in the Multi-Transmitter Multi-Receiver Passive Radar Int. J. Nonlinear Analysis & Appl., Vol.10, No. 1, 217-228, 2020
 •  A Distributed Algorithm for Vertex Coloring Problems in wireless Networks ELSEVIER Array, Vol.6, 12 March-2020
 •  DRAGON: A Dynamic Distributed Resource Allocation Algorithm for Wireless Networks IEEE Comm., Letters, 20 April-2020
 •  تاثیر انواع اندازه گیری ها و چینش سنسورها در مکان یابی هدف با پردازش سیگنالهای مراقبت در رادار غیرفعال چندفرستنده-چندگیرنده مجله رادار, سال7, شماره2, 98
 •  An Iterative Method for ASC Hybrid Precoding Structure for mm-Wave Ma-MIMO Systems Majlesi Jour. Of Telecomm. Devices, Sept.2022,Vol.11, Issue3
 •  Performance Study of HF communication using NOMA over Narrowband HF Channel IET-COM, May.28,2023 DOI:10.1049/cmu2.12643

Conference Papers

Journal Papers