آقای Farzad Naseri

Farzad Naseri

Department of civil engineering, Islamic azad university of Tehran, Tehran, Iran.

Researcher ID: (186648)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران