آقای دکتر Ehsan Fallah Tafti

Dr. Ehsan Fallah Tafti

دانشجوی دکتری سیستمهای انرژی-انرژی و محیط زیست

Researcher ID: (215068)

6
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدیر تحقیق و توسعه (1390-1398)