خانم Mobina Haji Abbasi

Mobina Haji Abbasi

دانشجوي دکتری شيمي تجزيه

Researcher ID: (234215)

4
2
3
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در تدريس در آموزش و پرورش (1396-تاکنون)