آقای دکتر Jafar Ahmadi

Dr. Jafar Ahmadi

استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

Researcher ID: (240000)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران