خانم سکینه صفری

دانشجوی کارشناسی ارشد

Researcher ID: (241323)

1
3
1

Education

  • کارشناسی ارشد پژوهش هنر موسسه آموزش عالی روزبهان1398-1400
  • کارشناسی تکنولوژی و طراحی و دوخت دانشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان(مائده)1396-1398
  • کاردانی طراحی و دوخت دانشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان(مائده)1393-1395

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دبیر رسمی آموزش و پرورش (1399-تاکنون)