آقای دکتر amir barani Biranvand

Dr. amir barani Biranvand

قاضی دادگستری

Researcher ID: (247285)

2
9
7

Journal Papers

Books

  • کتاب نظریه ای تعطیل تخفیف و تبدیل مجازات های حدی از منظر اختیارات حاکم اسلامی (مجد) - 1399 - Persian
  • کتاب التحفة القوامبة في فقه الامامیة (انتشارات چتر دانش) - 1399 - Arabic
  • کتاب القضاء الاصلیة في شرح تحریر الوسیلة (انتشارات چتر دانش) - 1399 - Arabic
  • کتاب ترجمه کنوانسیون(لاهه) حمایت از کودکان و همکاری در زمینه فرزندخواندگی بین کشوری(مصوب ۲۹می ۱۹۹۳) (انتشارات چتر دانش) - 1399 - Persian
  • کتاب ذریعة الاعتماد علي احقاق الحق و فهم المراد (انتشارات چتر دانش) - 1399 - Arabic
  • کتاب کشف الاحتجاج عن مبانی تکملة المنهاج (انتشارات مجد) - 1398 - Persian
  • کتاب رساله در شرط ضمن عقد (انتشارات خرسندی) - 1396 - Persian