آقای دکتر عباس پرچمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (249870)

4
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers