آقای sajjad jalilian

sajjad jalilian

دانجشوي دكتري مطالعات سياسي انقلاب اسلامي دانشگاه شاهد

Researcher ID: (258905)

3
9
1

Conference Papers

Journal Papers

جوایز و افتخارات

  • رتبه دوم جشنواره علمی شهید چمران بسیج اساتید استان البرز (1401)