آقای abolfazl mashayekhi

abolfazl mashayekhi

دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه یزد

Researcher ID: (262272)

5
5
4
3
1
1
1

ISI Papers

  •  Rafieian M., Rivaz A., Mashayekhi A. & Shams F, "CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF AN URBAN RANKIN SYSTEM: A CRITICAL ANALYSIS", Theoretical and Empirical Researches in Urban Management,Volume1,Issue 9,February 2024

Conference Papers

Researchs

  • تدوین مدل نظری و چارچوب عملیاتی-سنجشی رتبهبندی شهری در مقیاس ملی با رویکرد اسلامی (1402)
  • شناسایی فرصت های موجود در باغ های آستان قدس رضوی با رویکرد حفظ باغات (1401)
  • ارزیابی نگرش شهروندان در بهره مندی از مزایای اقتصادی طرح های موضعی شهری-مورد پژوهی 5 طرح منتخب مشهد (1399)
  • نقش سرمایه های اجتماعی در حکمروایی خوب شهری- مورد پژوهی شهر سمنان (1396)

Education

جوایز و افتخارات

  • شاگرد اول دوره کارشناسی (1396)

Workshops

  • دوره اموزش اتوکد مقدماتی و پیشرفته - جهاد دانشگاهی مشهد (1393)