آقای Parsa Ahmadi Dehrashid

Parsa Ahmadi Dehrashid

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

Researcher ID: (193746)

8
5
1
2
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر انجمن علمی دانشجویان جغرافیا دانشگاه دامغان
  • عضو فعال انجمن پدافند غیرعامل ایران
  • مستند نگار مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه دامغان
  • مستند نگار انجمن علمی دانشجویان جغرافیا دانشگاه دامغان

Conference Papers

Books

  • کتاب گردشگری و توسعه پایدار (نشر انتخاب: تهران) - 1399 - Persian

Education