آقای دکتر Ali Alizadeh

Dr. Ali Alizadeh

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر

Researcher ID: (26232)

4
2
1

Teaching Experience

  • استاد مدعو Urmia University of Technology(1390-1392)
  • استاد مدعو پیام نور ارومیه(1390-1396)
  • استاد مدعو آموزشکده فنی پسران ارومیه(1390-1401)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارمند فرودگاه - مهندسی مخابرات هوانوردی (1383-تاکنون)