آقای دکتر Mohammad Arad Zandieh

Dr. Mohammad Arad Zandieh

دامپزشک ، بورد تخصصی اپیدمیولوژی از دانشگاه تهران

Researcher ID: (263525)

12
4
5
2
5
19

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضویت انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
  • عضویت انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
  • عضویت جامعه دامپزشکان ایران
  • دبیر انجمن انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
  • مدیر مسئول نشریه مراقبت اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

ISI Papers

Conference Papers

Books

  • کتاب اکوکاردیوگرافی داپلر برای دامپزشکان دام کوچک (نوربخش) - 1402 - Persian
  • کتاب دندانپزشکی دامپزشکی Wiggs (نوربخش) - 1402 - Persian
  • کتاب راهنمای اصول بیهوشی و بی دردی اسب (نوربخش) - 1402 - Persian
  • کتاب نوآوری در بسته بندی های مواد غذایی (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1400 - Persian
  • کتاب کتابچه دومین کنگره ملي غذای حلال (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) - 1398 - Persian

Education