خانم مهندس Mana Ghanifar

Engineer Mana Ghanifar

دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا

Researcher ID: (265025)

5
3
3
4

Karateka, PhD Candidate at K. N. Toosi University of Technology

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس دوره "نرم افزار مهندسی MATLAB" در مرکز آموزش های عالی آزاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1397-1398)
  • سابقه تدریس در مدرس دوره "SIMULINK" در مرکز آموزش های عالی آزاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1398-1398)
  • سابقه تدریس در مدرس و طراح کارگاه "مهندسی کنترل در نرم افزار MATLAB" در بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران (1401-1401)
  • سابقه تدریس در مدرس و طراح کارگاه "مهندسی کنترل در نرم افزار MATLAB" در بیست و دومین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران (1402-1402)