خانم دکتر Somayeh Karimpour

Dr. Somayeh Karimpour

دکتری سازه های آبی از دانشگاه بوعلی سینا همدان

Researcher ID: (279138)

6
1
2

Teaching Experience