آقای دکتر Mehdi Yasi

Dr. Mehdi Yasi

دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181703)

99
57
5
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers